Univerzita Karlova + senioři + aktivita = výzva .........................  10. I. 2001
Studenti-senioři mohou být účinnou pomocí potřebám dneška.

Výzva ve věci veřejné ................................................................................. Praha 10. ledna 2001

UNIVERZITA KARLOVA, Univerzita třetího věku, Praha 1, Celetná 20.
Věc: Pomoc při nápravě věcí společných, v obcích, v badatelské činnosti.
 
Vážení studující,
lidé třetího věku jsou relativně nejnezávislejší skupinou občanů. Za kritiku jim nehrozí
ztráta existenčních jistot  Ať diskriminací na pracovišti, nebo výpovědí z pracovního
poměru. Přesto postrádám úměrnou angažovanost svých vrstevníků, zejména v obcích, 
v justici, v legislativě. Možná se mýlím, ve vašem případě. Obecně však rozhodně ne.
Ale v souladu s vaším studiem upozorňuji na několik nedořešených badatelských témat,
která by zasloužila pomoc kvalifikovaných lidí:

1/ České pohraničí 1918 až 1947, nacionálně motivované trestné činy. Ředitel odboru
    Archivní a spisové služby MV ČR, Mgr. Jan FROLÍK na můj dotaz odpověděl, že není
    souhrnné zpracování trestných činů ( usmrcení, ublížení na zdraví ), vycházející z proto-
    kolů policejních stanic. Tyto protokoly jsou dostupné v okresních archivech, při dodr-
    žení zásad badatelské práce.

2/ Stávky a demonstrace 1918 až 1939, usmrcení a zranění účastníků. Podle dosavadního
     pátrání neexistuje souhrnné zpracování této tématiky. Dílčím způsobem je podchycena
     v knížce Československé dějiny v datech ( nakladatelství Svoboda 1986 ), ve steno
     gramech Knihovny Parlamentu ČR, v dobovém tisku. Je příznačné,  že  tragické  udá-
     losti, které rozhodně byly selháním tehdejší státní moci, nedokázal zaznamenat komu-
     nistický režim, za celou dobu svého trvání. Zato sám organizoval neslýchané justiční
     zločiny, pod patronací státu.
     Bohužel, marně čekám stanovisko z Ústavu soudobých dějin AV ČR, i z Muzea
     dělnického hnutí .

3/ Bylo Hitlerovo velikášství příčinou jeho porážky ve 2. světové válce? Britský historik,
    profesor TREVOR-ROPER, ve své knize Poslední dny Hitlerovy (Aventinum 1947)
   
na str.30 zmiňuje rozpuštění čtyřiceti agresorských divizí. Stručný rozbor této události
    jsem zveřejnil 19. srpna 1997 v deníku Práce.

Ve snaze o podrobnější dokumentaci jsem v tomto smyslu napsal do Historického ústavu Armády ČR. V prosinci 1999 odpověděl PhDr. J. BÍLEK, CSc. Rozpuštění čtyřiceti
divizí ani nepopírá, ani nepotvrzuje.
Hledal jsem dále. Odpověď nedala ani diskutabilní společná práce dvou historiků, Ameri-
čana a Rusa, Bouře na Dněpru ( FUGATE a DVORECKIJ, Jota Brno 1999 ). Pokračo-
val jsem v knihovně Goethe institutu v Praze. Bohužel, ani tam se nedaly najít publikace 
s válečnými rozkazy Adolfa HITLERA, nebo velitelství Wehrmachtu. Takže konečné
poznání je zřejmě ve vojenských archivech Spolkového Německa. Pokud to nenarazí na 
" objektivní " potíže, dané politickou nevůlí. Život naučil, že i tuto možnost je třeba brát 
v úvahu; protože by mohla " škodit " upravené historii. 

Vážení, vícekrát jsem prošel komunistickými kriminály, jako politický vězeň. Do
dnešního dne jsem nepřestal průběžně a aktivně usilovat o nápravu věcí společ-
ných. Proto mě mrzí okázalá intelektuálština, stejně jako kořistnické tunelářství
ekonomiky, i mezilidských vztahů.

Z toho důvodu se obracím na váš kolektiv, aby lidé s nezanedbatelnými životními
zkušenostmi daleko víc ovlivňovali náš společný život, k jeho urychlenému a pod-
statnému zlepšení.
  Uvítám sdělení o konkrétních přínosech vašeho studia ve
prospěch současna. Podnětné informace rád zveřejním v internetovém zpravodaj-
ství DOKLAD .


S pozdravem a s přáním úspěšné práce : Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa ).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Další zpravodajství hodlám zveřejnit v neděli 14. ledna 2001.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx