Pravdy
 každému přejte!
Tiskový zákon+rejstřík nápravy+odpovědnost=svoboda30. XII. 2000
Odpor " hlídacích psů demokracie " k náročnější službě občanům.

Historie návrhu: v USA slouží, v ČR nežádoucí .....
Souhrn tříletého úsilí o větší odpovědnost tisku =kvalita + přehlednost.

Dokumenty
FAX : 2432 2558 ........................................... Praha 30. XII. 1997

MK ČR, odbor hromadných sdělovacích prostředků
PhDr. Marína LANDOVÁ , ředitelka odboru
Věc: Rejstřík nápravy - dílčí podnět k tiskovému zákonu
Vážená paní ředitelko,
dovoluji si Vám zaslat text, který jsem v dobré víře adresoval pracovníkům našich
sdělovadel. Současně ho poskytuji jako připomínku k novému tiskovému zákonu, jehož
zpracovatelem je Ministerstvo kultury ČR. V úctě Bohuslav HUBÁLEK (podpis).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Žádám o rozeslání prostřednictvím ČTK - VIS:

Pracovníkům sdělovacích prostředků - ke vstřícnému zavedení
Motto : Křivdy a nepravdy bolí - navíc škodí lidem i státu
Věc: Rejstřík nápravy , dílčí podnět k tiskovému zákonu

Oznam všech opravovaných textů, výhledově též omluvných či dodatečných sdělení,
 jakož i odpovědí podle práva na odpověď, musí být zařazen do rejstříku nápravy
/dále jen rejstřík/. Tento rejstřík zřetelně a výstižně uvede klíčová slova nápravné
informace,  jakož i její umístění:

a / U tištěných či elektronických periodik rejstřík musí být vždy na stejném místě
     jejich první strany. Nápravný text pak musí být zveřejněn souběžně s oznámením 
     v rejstříku.

b / U rozhlasových a televizních vysílání musí být rejstřík v úvodu všech zpravodaj-
     ských relací dne, po jehož skončení následuje datum vysílání nápravy původně
     chybného sdělení.     Bohuslav HUBÁLEK , 30. XII. 1997 ( podpis, adresa ).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU REJSTŘÍKU NÁPRAVY
Obzvláště psaná periodika se už v okamžiku svého vydání stávají historickým 
a dokumentačním pramenem, s plnou závazností. Zejména však s významným 
a okamžitým vlivem na současné mezilidské a politické vztahy, na naši životní
úroveň.

Bohužel, zbytečně často dochází ke zveřejňování nepravdivých nebo zkreslujících
informací. Zřídka pak následuje samovolná a bezprostřední náprava, bez soudního
zásahu. Navrhované zavedení rejstříku nápravy má proto praktický i etický
význam, bez podstatné finanční nákladovosti:

1 / Současníkům i pozdějším badatelům zpřehlední danou problematiku. Zjišťování
     původních nekvalitních informací bude časově méně náročné a ochrání tak lépe
     před opětovným zveřejňováním nevýrazně opravených sdělení; se všemi práv-
     ními důsledky.

2 / Rejstřík nápravy, zveřejněný vždy na stejném místě první strany bude navíc
     zřetelným vysvědčením o kvalitě dotyčného periodika a kladným motivačním
     prvkem pro zlepšování práce sdělovadel.

3 / Navrhovaný způsob zveřejňování rejstříku nápravy v rozhlasu a televizi se může
     jevit jako nadsazený. Je však třeba mít na paměti, že poškozující (a tudíž opra-
     vovaná informace) mohla silně utkvět v povědomí veřejnosti. Nic však zákono-
     dárcům nebrání, aby redukovali četnost  toliko do tří hlavních zpravodajských
     relací příslušného dne. To  záleží  pouze  na  postoji,  jakým  vnímáme  lidskou
     důstojnost  a  její  ochranu.

4 / Předpokládaný úbytek zpravodajské a publikační ledabylosti zmenší nápor 
     na justiční aparát.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Doplňující informace, chronologie =
Přehled adresátů. Jejich odezva při osobním jednání byla úhybná. Písemná podání zůstala
bez odezvy. Až 7. srpna reagovalo MK ČR na opakovanou urgenci, z 22. června 1998.

30. XII. 1997
Ministerstvo kultury ČR mělo v té době pouze zásady pro nový tiskový zákon.
Navržené paragrafy byly odfaxovány ministerstvu ve 14:09 hod.
Česká tisková kancelář. Vzápětí byly také předány do placené veřejné informační
služby České tiskové kanceláře = ČTK-VIS.
Redakce sdělovacích prostředků.  Prostřednictvím ČTK všem odběratelům jejích
informací.
Stálá komise PSP ČR pro sdělovací prostředky, Ing. Jan KASAL, předseda. Předá-
no jeho  kanceláři.
14.I.1998
Tomáš KLADÍVKO, poslanec PSP ČR a starosta Prahy 9. Osobní předání novely
tiskového zákona.
15.IV.2000
MK ČR = podpůrná argumentace pro zavedení rejstříku nápravy : "... V březnu letošního
roku jsem získal v Americkém kulturním středisku, Praha 1, Hybernská 7A (Lidový dům),
volně dostupnou brožuru Nezávislý tisk.
Tam se na straně 35 píše: " ... Většina listů si také uvědomuje odpovědnost neprodleně
napravovat chyby, často ve výrazném rámečku, který se v každém vydání objevuje 
na stejném místě. ...".

Věřím, že i tato skutečnost přispěje k zařazení rejstříku nápravy do nového tiskového
zákona. S pozdravem a s přáním úspěšné práce (podpis,adresa) ...... (Pokračování)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx