Svatováclavské sousoší, Praha

                                                     
          Braňme se,
    nedejme škodit nám,
       ani budoucím!
Důchodci=proplácení=ČSpořitelna=ČSSZ=náprava... 25. XII. 2000
Dobrá vůle a profesionalita zvítězily nad alibismem a lhostejností.

V návaznosti na zpravodajství DOKLAD ( 14. IX.+23. XI.+5. XII.),
o plánovaném
zhoršení v bezhotovostním proplácení důchodů
Českou spořitelnou a.s., přišly dvě
kvalifikované a vstřícné odpovědi.*).Vybírám z nich to nejpodstatnější. Zájemcům o úplná
znění je kdykoli rád poskytnu :

1 / Česká spořitelna a.s., centrála v Praze :
"... Česká správa sociálního zabezpečení rozeslala v měsíci srpnu 2000 dopis, ve
kterém byli příjemci důchodů na sporožirové účty informováni o připisování dávek
po datu splatnosti. Příčinou bylo dodatečné zařazení České spořitelny a.s. do
jednotného systému bezhotovostních výplat důchodů pro všechny banky v ČR. Poté
ze strany ČSSZ byla přijata opatření, která zajistí, že i po 1. lednu 2001 bude
respektován tzv. splátkový kalendář a klienti budou mít důchod k dispozici k datu
splatnosti (při zohlednění data splatnosti připadající na sobotu/neděli) - 
to znamená, že k žádné změně ve vztahu k našim klientům nedojde**). .... 
S pozdravem RNDr. Petr KRUMPHANZL, ředitel úseku řízení produktu a procesy
Vyřizuje KLOVRZA."

2 / ČSSZ = Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5:
K dotazu podle bodu 3/ ze dne 4. XII. 2000 =
" ... K dnešnímu dni bezhotovostní proplácení důchodů využívá 412 411 příjemců
důchodů v úhrnné částce 2.657 533 937 Kč. "

Také ostatní čtyři otázky věcně zodpověděla paní Marie HOVORKOVÁ, vedoucí
oddělení organizace pojistných agend a správy tiskopisů.

ZÁVĚR :
S potěšením lze konstatovat, že lidskost a profesionalita nakonec uspěly.
Podobný přístup neměli v České národní bance. Zejména odpovědní předsta- 
vitelé ČNB, Ing. Josef TOŠOVSKÝ, a ředitel, PhDr. Milan TOMÁNEK.
Co zbytečného papíru a času padlo na zdůvodňování, proč to nejde - místo snahy 
o možnou nápravu.

*) = Po doručení obou dopisů jsem poděkoval na telefonní záznamník lidem, kteří se zasloužili 
        o příkladné řešení problému.

**) = V originálu není zdůrazněno tučným tiskem.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx