Pravdy 
  každému přejte!
Česká televize - krize - PEN klub - etika - Rada ČT ........ 21. XII. 2000
Jiří  STRÁNSKÝ upozorněn a žádán otevřeným dopisem ....

Dopis ve věci veřejné
( odesláno e-mailem 20. prosince 2000 )

České centrum Mezinárodního PEN klubu, předseda p. Jiří STRÁNSKÝ
Věc: Svoboda projevu + etika, Česká televize, PEN klub, Rada ČT, ÚDV ZK
Na vědomí: gen.ředitel ČT, předseda Rady ČT, ÚDV ZK

Vážený pane předsedo, Jirko:
včera večer ve druhém programu ČT = "21", jsi opět hovořil o důležitosti etiky. Obdobná
slova o etických zásadách dekorují kodex ČT, Etický panel generálního ředitele ČT,
zaznívají ze svícnu nad prohřešky v Hradní stráži, atd., atp.
Stejným způsobem také jed-
nají vrcholní představitelé České televize, např. :

1 / Licoměrnost a diskriminace vůči neprominentním politickým vězňům režimu KSČ.  
To mohou dosvědčit např. chartista Miroslav RICHTER z Budyně nad Ohří, členové
poradního kolegia ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu = ÚDV,
atd.  Pochybná je tedy etika generálních ředitelů České televize, magistrů Jakuba
PUCHALSKÉHO a Dušana CHMELÍČKA, jakož i tajemníka obou jmenovaných, 
Mgr. Jiřího KUČERY.

2 / Sabotáž nápravy věcí současných. Bez odpovědi zůstávají konkretizované informace
a v předstihu podané návrhy :
např. postupné diskuse všech kandidátů do Senátu ČR, podle volebních obvodů, třeba 
v pozdně nočních pořadech - aby voliči měli zevrubnější vodítka pro výběr těch, kteří
budou spolurozhodovat o úrovni našich zákonů = se všemi ostatními souvislostmi.
Nestalo se. A bez odezvy jsme mohli opakovaně vnímat toliko kandidáty preferované
televizí ( např. Ing. Michal KRAUS ) - a k tomu ještě ustálený okruh systemizovaných
znalců.

3 / Potlačování plurality a tím i svobody projevu nežádoucích osob = P.N.G. ( personae
non gratae ). To dokazují dva výše uvedené body, které mohu doložit množstvím průkaz- 
ných dokladů:
Např. naše sdělovací prostředky, naplněné rozličnými odborníky - a navzdory podaným
podnětům - nedokázaly k výročím změny politických poměrů pozvat do diskuse pana
Miroslava DOLEJŠÍHO ( autora diskutabilní Analýzy 17. listopadu 1989 ). Veřejnost 
by mohla posoudit nejenom jeho názory o světovém monopolu židovstva - v konfrontaci
se skutečností, že jedny z největších světových monopolů ovládají Japonci ! .... ,
atp., atd. !

K etice patří poctivé jednání:
Následující slova jsou ze Tvého včerejšího vystoupení v ČT 2. Kritizoval jsi jednoho ze členů Rady ČT: " ... já hlavně, to je to, o čem já tady chci mluvit ... já například vím,
že například pan MIKŠ nikdy nebyl samizdatovej redaktor, ačkoli to má v životopise
... ale není v seznamu, já jsem si to ověřil, není v seznamu ..... ale jde o tu etiku, jde
o etiku té věci ... " .

Právě v zájmu té citované etiky Tě žádám o ujasnění a doložení zejména dvou  stě- 
žejních událostí:
A / Jaká konkrétní odbojová činnost byla důvodem, že StB měla kriminalizovat Tvou
práci u benzinového čerpadla - a tím docílit Tvé druhé věznění?
B / Ve kterém táboře otrockých prací došlo k situaci se střelbou do neprchajících vězňů,
jak to prezentuješ ve filmu Bumerang ?

ZÁVĚR:
Pokud chceme lépe žít, je nutné jednat v souladu slov a skutků. Ve vztahu 
k minulosti, stejně jako ke dnešku .

Ve vztahu k minulosti
není třeba používat nadsázky k nelidskostem ve věznicích a v táborech otrocké
práce. Stačí co bylo, co jsme poznali oba. Stejně jako desetitisíce dalších, svým
vlastním prožitkem.
Celý život nezapomenu na tatínka, celkově ztýraného a s vy-
tlučenými zuby, jak jsem ho viděl pár hodin před popravou, v roce 1949.

To je silné memento a vodítko pro životní postoje - i za cenu zjevné nepřízně od
protěžovaných zviditelňovačů všeho druhu - se všemi diskriminačními důsledky.
O to víc nesmíme být ve vztahu k dnešku
konjunkturálně a slepě " státotvorní ". Jinak se záhy dočkáme další totality zločinců, v daleko modernějším podání. 
                Obranou je svoboda pravdivého slova, poctivé jednání.

S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx