Pravdy 
 každému přejte!
Česká televize - poradní sbor: otevřenost, pluralita, hospodárnost?    05. XI. 2000
Protest proti přetrvávajícím nedostatkům v ČT = e-mail gen.ředitelovi ČT

Generální ředitel České televize, Mgr. Dušan CHMELÍČEK
Věc: Poradní sbor generálního ředitele: otevřenost, pluralita a hospodárnost v ČT

Vážený pane generální řediteli,
večer , 2.listopadu 2000 , zazněla ve zprávách toliko strohá informace, že zřizujete
patnáctičlenný poradní sbor. Co se stane s Vašimi dvěma existujícími poradními sbory =
Etický panel a Občanský panel = nebylo ani zmínky .
Ani zmínky rovněž nebylo o finančních náležitostech, ani o tom, že Vám osobnosti obou
panelů nedokázaly poradit v několikatýdenním sporu o investigativní reportáž, ohledně
sázkové společnosti SAZKA a.s.
Podle zápisu Rady ČT ( 3.X.2000 ) jste při jejím zasedání nemluvil o zrušení  investiga- 
tivního pořadu " Klekánice ". O tom jste se musel rozhodnout ve velmi krátkém  časo- 
vém úseku = mezi návratem z Rady ČT (cca po 17:00 hod.) a večerem ( 20:30hod.), 
kdy pořad byl v televizi ještě avizován .
I to je jeden z důkazů o mlžení a mlčení - navzdory proklamacím z Kodexu ČT , např.
"
odpovědnost vůči veřejnosti, zejména s ohledem na význam televizního vysílání
pro uplatnění občanských práv na informaci a svobodnou komunikaci. "

Svým protestem, vůči přetrvávajícím praktikám v České televizi, Vás žádám,  abyste
přihlédl k mému dopisu generálnímu řediteli ČT, ze dne 13. XII. 1999.
Tehdejší, i nynější tajemník, Mgr. Jiří KUČERA, k němu přistoupil nepečlivým 
a zavádějícím způsobem. Dokladem je nejenom písemná odpověď ze 14. XII. 1999, 
ale i neuskutečněné náznaky možného zlepšení, vyřčené při osobním setkání v ČT, dne
12. dubna  2000.
Jako právníkovi a ekonomickému praktikovi Vám jistě nemusím zdůrazňovat význam
 průkazného a hospodárného jednání.
Komukoli musí být jasné, že internetová prezentace obou panelů ČT je pouze neúplné 
a formalistické zviditelňování pochybné práce. Proto vyžaduji operativní změny. Totéž
je nutné v činnostech Mgr. Jiřího KUČERY : právě ve smyslu obecně známých idejí 
a kodifikovaných ustanovení. Chceme-li být občanskou , pluralitní společností deseti
milionů lidí - a úspěšně obstát mezi šesti miliardami obyvatel globalizované Zeměkoule -
pak je nezbytně nutné jednat lépe = poctivě a promyšleně. Ne jako lehkovážní synci 
z dědičného statku, kteří svou nepečlivostí a sobeckým počínáním promarňují svěřené
hodnoty.
Buďte tedy tak laskav a osobně se zasaďte o zlepšení , s přihlédnutím k osmi bodům
mého dopisu ze 13. XII. 1999: včetně uvedení disputace s panem Miroslavem
DOLEJŠÍM o jeho Analýze,  k nadcházejícímu výročí 17. listopadu 1989.
Jako vodítko, pro kontrolu plurality osob a názorů v pořadech ČT, dále
doporučuji, aby byly pořizovány a zveřejňovány periodické bilance produkčních
útvarů ČT = o účinkujících , o denní době zařazení, o četnosti a stopáži jejich
vystoupení. Pak jasně vysvitnou případná protěžování = přímé uplácení , či jiné
požitky a vlivy .

Vážený pane generální řediteli, jsem si plně vědom, že kriticky angažovaným jednáním
vyvolávám mnohou nelibost a nepřízeň. Pociťuji to zejména od těch vlivných, kteří se
dovolávají všemožných odkazů, i toho, za co tatínek obětoval svůj život, za co jsem trávil
 mladá léta v komunistickém vězení a v otrocké práci .
Právě pro tyto varovné zkušenosti a možnou recidivu totality - tentokrát totality meziná-
rodního zločinu - napadám " státotvorný " kariérismus kořistníků a mocichtivých sobců -
leckdy podporovaných záštitou různých vlivových organizací.
S pozdravem a s přáním úspěšné práce - aby konec korunoval dílo:
Bohuslav HUBÁLEK, ( adresa ).
Doplňující informace:
Výše uvedený protest ve věci veřejné byl souběžně odeslán e-mailem Radě ČT, také 
v neděli 5. listopadu 2000.
Text kritického dopisu, ze dne13. XII. 1999 , je rovněž zveřejněn ve zpravodajství
DOKLAD 2000 / XI / 05 = jako související dokument z doby před vznikem tohoto
zpravodajství.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx