Pravdy každému
 přejte!
Česká televize - svoboda informací, projevu = mlčení a mlžení v ČT     05. XI. 2000
Stížnost z roku 1999 dodnes bez žádoucí nápravy v ČT =  i  k  Analýze 17. XI. 1989.

Žádost i stížnost ve věci veřejné
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pondělí 13. XII. 1999

Generální ředitel České televize , Mgr. Jakub PUCHALSKÝ
Věc : Upřesnění a zveřejnění provozních informací o ČT

Vážený pane generální řediteli,

buďte tak laskav a zařiďte, aby Česká televize průběžně zveřejňovala údaje, které jsou
podstatné pro věcné hodnocení její veřejnoprávnosti, odpovědného hospodaření, 
a dosahované efektivity zhruba 3000 zaměstnanců - i jako porovnání vůči TV NOVA 
( cca 400 zaměstnanců ).
Dosavadní zaplňování stránek Internetu, několika desítkami podobenek vybraných
pracovníků a kusými údaji, rozhodně nesplňuje potřebu věcného a průhledného
informování o zásadních ukazatelích, jimiž jsou např.:

1/ Organizační pavouk a stav útvarů i tabulkových míst v ČT, včetně souvisejících
platových rozmezí .

2/ Evidence a statistika došlé pošty, obzvláště pak průkazně doručených sdělení pro ČT -
jakož i směrnice o zásadách jejich vytěžování a vyřizování.

3/ Zlepšení, dosažená v evidovaném období. ( Zavedené dílčí úhrady zaměstnanců 
za užití mobilních telefonů, atp. ).

4/ Hlediska a definitivní rozhodování o výběru zejména nosných témat , ale i účastníků 
a tvůrců vysílaných pořadů - s ohledem na pluralitu a objektivitu.

5/ Činnost a stanoviska Etického panelu ČT, obzvláště ke kontroverzním tématům : 
např. seriál o majoru Zemanovi i jeho zařazení do hlavního vysílacího času. Ve svých
internetových sděleních Etický panel nic takového nevysvětluje.

6/ Pochvaly za příkladnou práci , postihy za průkazná pochybení - jako důkaz náročného
a odpovědného řízení ČT.

7/ Proč v souvislosti s desátým výročím 17.XI.1989 nikdo z ČT nepozval do přemnohých
besed pana Miroslava Dolejšího, autora sice diskutovatelné, přesto však závažné Analýzy
17.XI.1989
? Musím podotknout, že pan Dolejší se mnou není v přátelském stavu,
vzhledem k mé činnosti ve FS ČSFR. Ale v zájmu objektivních přístupů ( fair play )
a klasické zásady Audiatur et altera pars , lze takové " opomenutí " považovat 
za profesionální selhání ČT .

8/ V mnohastránkových dopisech ujišťujete členy Konfederace politických vězňů slovy 
o vstřícnosti a porozumění. Avšak v běžné praxi ČT připouštíte hrubé porušování okázale
hlásaných zásad o profesionalitě a etice : přezíravý a lhostejný přístup zaujímá Vámi
vedená ČT k věcným podnětům, i od politických vězňů ( Budyně nad Ohří, atp. ). Místo
toho např. dáváte prostor dlouhodobému a balastnímu povídání, na úkor předloženého
návrhu o kvalifikovaném posouzení ústavnosti komunistických uskupení v ČR - s ohledem
na evropské souvislosti .

Vážený pane generální řediteli,
nebudu vršit další průkazná fakta, svědčící v neprospěch dosavadních způsobů České
televize . Konečně, je v možnostech administrativy ČT, aby se na úrovni sklonku
20. století vypořádala s nevyřízenou agendou. To se rovněž týká i mlčení šéfredaktora
zpravodajství , Mgr. Zdeňka Šámala. Také očekávám patřičnou nápravu v záležitostech,
které jsem ČT předkládal.
S pozdravem Bohuslav HUBÁLEK , politický vězeň komunismu, poslanec ČNR a FS
 ČSFR ( 1990 až 1992 ): podpis, adresa.

Co: Rada ČT , Rada pro rozhlas a televizi , Stálá komise PSP ČR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informativní doplnění ze dne 5. listopadu 2000:
Výše uvedený přepis podnětu dokazuje , že ani výměnou generálního ředitele  České
televize zatím nedošlo k žádoucím zlepšením v práci tohoto veřejnoprávního kolosu.
Proto opětovně zveřejňuji tehdejší text. Je to nutné doložení současného protestu
proti novému poradnímu orgánu gen. ředitele ČT, Mgr. Dušana CHMELÍČKA:
z dalších vybraných osobností si zřídil nové poradní uskupení -  aniž by k tomu sdělil
všechny potřebné průvodní a potřebné informace.Tím spíš, že další známé osobnosti 
jsou už přes rok členy dvou placených poradních sborů generálního ředitele ČT = Etický
panel, a Občanský panel.

       Text současného protestního dopisu je datován rovněž dnem 5. XI. 2000 ,
       a souběžně je také zveřejněn v internetovém zpravodajství DOKLAD.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx