KPV ČR- MV ČR - Národní strana - vadné stanovy     30. X. 2000
Předseda KPV ČR toleruje diskriminační chybu stanov, i chyby v běžné praxi.

Žádost ve věci veřejné                                                          Praha pondělí 30. X. 2000

MINISTERSTVO VNITRA ČR = Civilně správní úsek, Praha 1
Věc : Konfederace politických vězňů ČR = diskriminační stanovy

Současný diskriminační stav v KPV ČR:
Stanovy KPV ČR z roku 1999, vzaté na vědomí Ministerstvem vnitra ČR ( kulaté razítko)
dne 21. I. 2000, obsahují diskriminační ustanovení v § 9 (8):
Členem KPV ČR přestává být automaticky ten člen , který vstoupil do organizace
založené v říjnu 1994 pod názvem "Sdružení bývalých politických vězňů 1948-1989"
(SPV ČR).

Zdůvodnění žádosti o nápravu v KPV ČR:
1 /
SPV ČR, respektive SBPV ČR, pracuje se souhlasem MV ČR.
2 / Předseda SBPV ČR, pan Stanislav STRÁNSKÝ, byl 28. X. 2000 vyznamenán
     prezidentem České republiky.
3 / Podle zprávy ČTK, ze dne 25. X. 2000, MV ČR odmítlo zaregistrovat Národní stranu.
     Důvodem je porušení demokratických principů v návrhu jejích stanov, kde se říká, 
     že člen Národní strany nemůže být současně členem jiného občanského sdružení.

Z Á V Ě R:
Jako bývalý politický vězeň režimu KSČ se znepokojením sleduji vývoj v KPV ČR .
Předseda , JUDr. Stanislav DROBNÝ, toleruje nevedení zápisů ze členských schůzí,
včetně výsledků hlasování o volbě funkcionářů, atp. - ač na to byl průkazně a vícekrát upozorňován.

Upozorňován byl také na diskriminační zaměření § 9 (8) a na jeho uplatňované zneužívání.
Jenže místo nápravného, t.j. lidského i právnického přístupu, zavádějícně uhýbá potřebným
řešením = včetně tohoto problému.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, a vzhledem k trvající neochotě představitelů
KPV ČR jednat odborně a eticky, žádám vás, abyste v záležitosti zmíněného § 9 (8)
zaujali patřičné stanovisko .            
S pozdravem Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nutný dovětek a upozornění pro čtenáře zpravodajství DOKLAD
:
Tento dopis byl dnes v 11:30 hod. předán podatelně MV ČR.

Nemusel být napsán:
A / Kdyby vedení KPV ČR jednalo podle vyhlašovaných ideálů.
B / Kdyby svou ledabylostí a politikařením neškodilo odkazům 
      minulosti, i potřebám současna = dávajíc špatný příklad - 
      místo vzorové praxe při nápravě věcí společných.

C / Kdyby vědomě nebylo příležitostnou politickou rekvizitou,
      odměňovanou zástupnými výhodami = zejména pro funkcio-
      nářský sbor (mobilní telefony, občasná pozvání ke společen-
      ským akcím, atp.).


      Výčet nedostatků A / + B / + C / bude podrobněji  zveřejňován 
 
      v příštích zpravodajstvích; v zájmu svobody slova a jeho projevu,
      se všemi  potřebnými důsledky .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx