SENÁT ČR - PRAHA 12 - Rádio Regina Praha                                     25. X. 2000
KRÁMEK - OUTRATA = předvolební diskuse poklidná, vysvětlovací,  mlžící.

Senátor Jan KRÁMEK a Ing. Edvard OUTRATA
( nestraník za Unii svobody = Čtyřkoalice ) byli
další dvojicí kandidátů, diskutující 24. října v Rádiu Regina Praha: 92,60 FM. Zbývající čtyři kandidáti 
téhož volebního obvodu zatím čekají na svou rozhlasovou příležitost. Monika KOZÁKOVÁ, v rámci
svého moderování dovysvětlila telefonujícímu tazateli, že senátor KRÁMEK nejedná nečestně. Záležitost
s rozdáváním jeho osobního pexesa školákům,  na jaře letošního roku, nelze klasifikovat jako nedůstoj-
nou předvolební agitaci. Do škol chodí průběžně už delší dobu.
Hlavní náplní rozhlasové rozpravy bylo zlepšení státní a obecní administrativy, zejména ve vstřícnosti 
k občanům. Senátor KRÁMEK při té příležitosti pronesl také tyto požadavky na práci úředníků:
.... A jako jeden z těch nejdůležitějších kvalifikačních předpokladů vidím umění jednat s lidmi 
a odbornost
Dále zdůrazňoval:  ....  A často nám také chybí odvaha začít u sebe ...... 
Rovněž se hovořilo o bezpečnosti jednotlivců, i České republiky. K problematice legislativy byl expo-
slanec a senátor Jan KRÁMEK nejkritičtější, když razantně prohlásil že náš právní řád je zasviněný. 
Na otázku chovu bojových plemen psů už čas nevyšel, a pořad byl uzavřen.  
Názor a další důležitá fakta
Voliči obvodu č.17, i další zájemci, by si měli prostudovat informativní materiály, aby mohli důkladně
( i kriticky ) diskutovat se všemi kandidáty - zejména při jejich agitačních vystoupeních.
A hlavně pak žádat průkazné příklady z jejich veřejnoprospěšné práce. Neboť po staletí má váhu latinské přísloví: Verba movent , exempla trahunt = Slova dojímají, příklady táhnou.
Proto uvádím konkrétní a doložitelné příklady nesouladu slov a skutků, které bezpečně znám. Z toho
důvodu jsou toliko k jednomu z kandidátů:
Senátor Jan KRÁMEK:
1 / V roce 1995, jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ( PSP ČR ), byl
jedním ze čtyř navrhovatelů zákonů č.33/1995 Sb. a 34/1995 Sb. Těmito novelami zákonů byly odňaty
výsluhové odměny politrukům a obdobným funkcím v SNB i v armádě; a to v přesně vymezeném rozsahu.
2 / V roce 1996, po jeho zvolení do Senátu ČR, přináší Česká tisková kancelář následující zprávu, datovanou dnem 23. listopadu 1996: Padesátiletý a dnes již parlamentní prací ostřílený Jan Krámek
odůvodňuje  svou  kandidaturu  do  Senátu  snahou podílet se na dodělání rozdělané práce. Své
zkušenosti, které získal mimo jiné jako starosta jedné z pražských části, chce využít při práci na
legislativě, která je v této oblasti dosud nedostatečná
.
3/ V roce 1999,  jako senátor Parlamentu České republiky hovořil,  28. července na  9. schůzi Senátu 
ČR, právě k tématu politruků, atp.: díky různým výjimkám a přesunům nebyli postiženi, ale na dru-
hou stranu byli postiženi také takoví lidé (
= odborníci = poznámka B.H. ),  někdo to prostě dělat
musel,tak dochází k určité nápravě křivd u nespravedlivě postižených
.
O zpětném zvýhodnění těch právem postižených už antikomunista a senátor Jan KRÁMEK
,
takticky a tzv. smyslupně mlčí! Uvedené citace neprošly denním tiskem, jsou ze stenozáznamů Senátu
ČR , dostupných i na internetu. Senát ČR pak v tomto smyslu schválil změny některých zákonů o vojá-
cích z povolání, platné jako zákon č.225/1999 Sb. Tak byl zmarněn zákon č.34/1995 Sb., včetně práce
a času několika stovek lidí = poslanci, vláda, jejich konzultanti, Sbírka zákonů, atp.!
4 / Ještě jako poslanec FS ČSFR jsem psal starostovi Zbraslavi, p. Janu KRÁMKOVI. Později pak
jako občan  =  nejdříve poslanci PSP ČR,   po roce 1996 už panu senátorovi -  jak nasvědčuje níže
 uvedený výčet:
1991 / XI / 30 = doporučený dopis=         bez odpovědi
1992 / V / 26 = doporučený dopis =          bez odpovědi
1994/ XII / 19 = dopis =                           bez odpovědi
1997 / IX / 11 =  podatelna Senátu ČR =  bez odpovědi
1997 / XII / 05 = podatelna Senátu ČR =  urgence , bez odpovědi
1998 / III / 04  = podatelna Senátu ČR =  urgence , bez odpovědi
1998 / X / 23  = podatelna Senátu ČR =   urgence , bez odpovědi
Všechny dopisy se týkaly věcí obecného zájmu, vyžadující průkaznou odpověď, ne kulantní a nezá-
vazná slova s neuskutečněnými přísliby o možném jednání na téma:
- a / Proč důvodové zprávy k předlohám zákonům č.33/1995 a 34/1995 Sb. postrádají číselné údaje 
        o dopadu navrhovaných novel ( např. počet dotčených osob, přínos pro státní pokladnu , atp. ) ?
- b / Kolik peněz představuje odchodné příslušníků StB? Což v té době vytrvale utajoval i ministr vnitra,
        "náš" Jan RUML!
Z Á V Ě R:
Senátor Jan KRÁMEK často hovoří o etických hodnotách, s cíleným použitím  účelových  frází.  Buď
tzv. decentně smysluplných ....  jednat s lidmi /!/ .... dodělat rozdělanou práci /?/ ..... -  nebo silácky
neohrožených  .... zasviněný právní řád .... - ... chybí odvaha začít u sebe /!/.

V daných souvislostech má citově působit okázale zdůrazňovaná péče o různá zvířátka. Lidi však klame
a přehlíží - jak už je výše doloženo.
Ukázkové létání v nadzvukové F/A-18 americké společnosti ( 10. IX. 19777 ) plní zase jinou úlohu =
chlapáctví. Dekorativní spílání komunismu a formální úcta k politickým vězňům režimu KSČ = rétorická
" pravicovost ".

Ještě před volbami v roce 1994 jsem doporučoval, aby obzvláště příznivci ODS
dávali preferenční hlas Janu KRÁMKOVI. 
Teprve následující čas a fakta odhalily jeho charakter = že velice často jedná jinak, než hovoří.  Proto
dnes, při pomyšlení na něho, i na podobné " pravičáky ", se mi pokaždé vybaví varovná slova písňové
balady Pavla DOBEŠE = " Souhvězdí žab ":
  ... neupřímně zní jeho věty ... - ... pozor na "Souhvězdí žab"! !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx