SENÁT ČR - volby -ČT : diskuse všech kandidátů?   19. X. 2000
Věřejnoslužební ČT může ušetřit peníze a usnadnit voličům výběr.

Žádost ve věci veřejné                                                   Praha čtvrtek 19. X. 2000
Generální ředitel České televize Mgr.Dušan CHMELÍČEK
Věc:
Letošní volby do Senátu ČR - veřejnoslužební projekt

Vážený pane generální řediteli,
buďte tak laskav a projednejte s pověřenými spolupracovníky operativní
uskutečnění následujících návrhů:

1/ Do politicko publicistických pořadů v předvolebním období zvát zejména
    registrované kandidáty do Senátu ČR. V zájmu objektivity stanovit jejich 
    výběr notářsky ověřeným hlasováním.

2/ Do uskutečnění senátních voleb pozměnit vysílací schéma České televize,
    zařazením věcných diskusí s kandidáty, třeba i v nočních hodinách / obdoba
    přenosům z PSP ČR /.

3/ Nejenom v těchto diskusích dbát o konkrétní, adresné vyjadřování k pojed-
    návané problematice a jejím nositelům.

    Maximálně omezit:

    - populistické řečnění na téma systémových vizí, nebo

    - sebezviditelňovačské a obecné meditování např. o tom
 co Masaryk myslel,
      ... , atp.


4/ Důsledně požadovat, aby vystupující osoby veřejného zájmu průkazně uvedly
     příklady toho, co dosud vykonaly ve prospěch věcí společných - byť jenom

     v rozsahu svého nejbližšího okolí. Napomůže se tak vzniku následné odezvy

     ze strany diváků, konkrétním pranýřováním případných nepravd a klamání
     voličů.

5/ Při těchto pořadech umožnit součty telefonních ohlasů, tak jako v některých
    dřívějších pořadech ČT.

Tento způsob by zřejmě obsáhl větší počet respondentů, než je v průzkumech
mínění, placených i Českou televizí. Hlavně by však přispěl k objektivnímu
výběru těch relativně nejlepších kandidátů, bez ohledu na jejich majetkové
možnosti, nebo vlivové protěžování.


Pokud bude třeba, rád odpovím na všechny související připomínky. Podotýkám,
že ve volbách do Senátu ČR, ani do krajských zastupitelství nekandiduji - ani nikdo
z mých blízkých .

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK
/ adresa /.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx