Byty - panelové domy - rekonstrukce - ministerstva ...... 3. X. 2000
Malá kvalita paneláků. Nedůslednost, váhání, netečnost, urgence ....

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR = podněty, urgence, odpověď, stížnosti:

(DOTAZ) 29. XII. 1999 = Věc : Rekonstrukce panelových domů
Vzhledem k tomu, že hromadná výstavba většiny panelových domů vycházela
z typizovaných projektů, zajímá mě, zda-li vaše ministerstvo pořídilo rámcové
projekty pro optimální způsoby rekonstrukce zmíněných objektů - včetně orien-
tačních údajů o souvisejících náležitostech ( ekonomické rozbory, časové snímky
stěžejních pracovních úkonů, atp. ).

Předem děkuji za vaši vstřícnou odpověď. S pozdravem a s přání úspěšné práce
Bohuslav HUBÁLEK
(podpis, adresa).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
(URGENCE) 22. II. 2000 = Věc: Rekonstrukce panelových domů
(Hlavičku a počátek urgence tvoří stejnopis z 29. XII. 1999. Následuje zde uvedený text:)
Bohužel, do dnešního dne, 22. února 2000, zůstává tento dopis bez odezvy. V zájmu
operativního vyřízení opětuji stejnopis původního textu. 
Bohuslav HUBÁLEK
(podpis, adresa).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
(ODPOVĚĎ MMR ČR)
24. II. 2000 =Věc: Rekonstrukce panelových domů. - odpověď na dotaz
Na Váš dotaz, zda naše ministerstvo pořídilo rámcové projekty pro optimální způsoby
rekonstrukce panelových domů, včetně orientačních údajů o souvisejících náleži-
tostech ( ekonomické rozbory, časové snímky pracovních úkonů, atp. ) sděluji, 
že se naše ministerstvo nezabývá centrálním řízením technologií oprav
a rekon- 
strukcí a rovněž samo takovéto rekonstrukce nezadává, proto výše uvedené projekty
nepořizuje. Uvedenou problematikou se zabývá Ministerstvo průmyslu
a obchodu,
které ji vede jako výzkumný úkol řešený prostřednictvím pracovníků vysokých škol. Pokud budete chtít vědět podrobnosti, obraťte se prosím na toto ministerstvo. Dodatečně se omlouváme za zpožděnou odpověď. 
S pozdravem Ing. Jan TYKAČ, ředitel odboru MMR ČR
(podpis).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
(PROTEST, STÍŽNOST) 3. III. 2000 = Č.j. 22152/ 99 = rekonstrukce panelových
domů, rámcový projekt.

Při podání svého dotazu, 29. prosince 1999, jsem se domníval, že jakožto minister-
stvo, které působí v přidělování mnohamilionových dotací na rekonstrukce domů,
máte rovněž zájem o nejhospodárnější použití vynaložených prostředků -
a tudíž
kooperujete se zainteresovanými složkami: z toho důvodu pak máte znalosti o aktu-
álním stavu dané problematiky.

Už v bezcomputerovém Rakousko-Uhersku, ale i ve vzniklém Československu, dobrá
byrokratická praxe (státu i obcí) postupovala agendu interní cestou, až do závěreč-
ného vyřízení.
Prosím, buďte tak laskavi, a jednejte obdobným způsobem, i na prahu 3. tisíciletí.
Ubude tzv. " blbých nálad " , ve prospěch času na život a jeho radosti. 
S pozdravem a s přáním úspěšné práce
Bohuslav HUBÁLEK (podpis, adresa).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

STÍŽNOST
novému ministrovi = Ing. Petr LACHNIT, CSc. = 23. VI. 2000
Věc : Rekonstrukce panelových domů ( Č.j. MMR = 22152/ 99 )
Příloha : Dotaz k MMR z 29. XII. 1999 a jeho urgence z 23. II. 2000 = 1 list

Vážený pane ministře,

buďte tak laskav a zjednejte nápravu jak v jádru problému, tak i ve způsobu komu-
nikace kolem něho.

Tvrzení Ing. Tykače, v odpovědi z MMR ( 24. II. 2000 ), konfrontované s rámcově
žurnalistickým sdělením Hospodářských novin " Program oprav paneláků je
připraven " ( 23. II. 2000 ) se jeví nejenom jako alibisticky zavádějící . Celkově také
svědčí o ledabylém přístupu k problematice, i k občanům.

Právě na vrub podobného jednání připadají zbytečné nedostatky současna= v době,
kdy mnozí lidé shánějí práci, a byli by rádi, že mohou sloužit na kvalifikovaném

a společensky významném míst , s výhledem stabilního zaměstnání.
V osobním zájmu, i v zájmu statisíců dalších družstevníků, jsem dalším dopisem
k MMR ( 3. III. 2000 ) vyjádřil svůj nesouhlas. Bohužel, do dnešního dne bez jakékoli
odezvy. To samozřejmě dotvrzuje přezíravé a mocensky samolibé přístupy vůči

" obyčejným " lidem  -  jak shora uvedeno.
Historie ale učí, k čemu taková jednání vedou. Proto znovu žádám o zjednání
příslušných náprav.
 S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK

                                                                   ( podpis, adresa ).
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =URGENCE ministrovi MMR ČR = Ing. Petr. LACHNIT, CSc.,  3. X. 2000
Č.j. MMR = 22152/ 99: Rekonstrukce panelových domů - urgence stížnosti

Vážený pane ministře,
stát už vydal stamiliony korun na nápravu nepečlivé výstavby a zanedbávané údržby
panelových domů. Plánují se však další potřebné dotace, v miliardách Kč.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu těchto akcí Vás žádám, abyste zefektivnil těžko-
pádnou přípravu a koordinaci nápravných projektů.


Deset let po listopadu 1989 je dosti dlouhá doba na to, aby urychleně byly realizo-
vány poznatky z rekonstrukcí panelové výstavby v zahraničí, včetně bývalé DDR
(např. berlínské gigantické sídliště Marzahn. Navíc mohly být účinněji mobilizovány
schopnosti našich stavbařských odborníků, aby uplatnili návrhy dříve brzděné 
a neuskutečněné.


Je dosti podivné, že MMR ČR rozhoduje o udílení dotací žadatelům, aniž by se samo
přímo staralo a nedělitelně ručilo za komplexní vypořádání tak závažného problému.
Pan Ing. Jan TYKAČ, a jemu podobní, by měli své formalistické postoje vysvětlit,
např. v televizi = z očí do očí, a bez úhybů. Jistě by to zajímalo nejenom uživatele
cca jednoho milionu panelových bytů, ale i ostatní občany - neboť z jejich daní
budou ty potřebné miliardy hrazeny.

Život přesvědčuje, že náprava věcí společných je v první řadě záležitostí schopných
šéfů, náročných na sebe, i na své spolupracovníky. Důkazem jsou nejenom Tomáš
BAŤA a jeho kontrola práce korunou, ale také naši emigranti: po útěku na Západ
museli přestat s kolegiálním " kafíčkováním " a " pohodářstvím " v pracovní době.
Jinak se totiž dá velmi těžko uspět v demokratickém, ale konkurenčním světě dneška.

Proto, na závěr dopisu, Vás znovu žádám, abyste k záležitosti zaujal patřičné
stanovisko. Mělo by také obsahovat přehledný rozbor a celkové vyhodnocení
dosavadního vývoje prací, zaměřených na rekonstrukce panelových domů.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx