Street party - XIII. Všesokolský slet - policie - MMF......... 25. IX. 2000
Oficiální zdroje sdělují přesný počet dozorujících policistů.  

Pro doplnění některých informací, které v našich sdělovacích prostředcích nezazněly,
požádal jsem 14. července o zodpovězení tří otázek. Zde uvádím přepis otázek pro
Městskou policii hl. města Prahy. Shodné otázky jsem položil také Policii ČR, přes
Ústřední podatelnu Ministerstva vnitra ČR :
O t á z k y:
1 / Při Street party v Praze, 30.června 2000:
- a / Kolik strážníků dozorovalo tuto akci přímo v ulicích?
- b / Jaký je váš odhad počtu demonstrujících , i diváků?
- c / Přibližný odhad vašich peněžních nákladů na tuto akci?
- d / Došlo k poškození zdraví , nebo majetku?
2 / Při průvodu XIII. Všesokolského sletu, 2. července 2000:
- a / Kolik strážníků dozorovalo tuto akci přímo v ulicích?
- b / Jaký je váš odhad pochodujících , i diváků?
- c / Přibližný odhad vašich peněžních nákladů na tuto akci?
- d / Došlo k poškození zdraví nebo majetku?
3 / V Berlíně se i letos konala Love Parade ( 8.července ), s asi 800 000 účastníků, 
      s relativně klidným průběhem ( oproti rokům předchozím ):
- a / Máte bližší informace z Berlína, zdůvodňující tuto potěšitelnou skutečnost - jako
        vodítko pro blížící se konferenci Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Praze?
- b / Kdy zveřejníte poučení a pokyny, na základě výše uvedených, nedávných akcí? 

Odpovědi:
Městská policie hl. m.Prahy
odpověděla takřka obratem, dopisem svého analytika
PhDr. Borise RIEGLERA:
Při Street party nedošlo k mimořádnému nasazení strážníků, takže jako obvykle byla
toliko čtyřčlenná hlídka na Palackého náměstí, další pak na náměstí Míru. 
Proto nedošlo ani ke zvýšeným peněžním nákladům. Nevyskytly se újmy na zdraví, nebo
na majetku. Počet účastníků demonstrace byl asi 200, přihlížejících asi 50 až 70.
Sokolský průvod zabezpečovalo 17 městských strážníků, nasazených v rámci výkonu své
služby; takže nedošlo ke zvýšení nákladů na tuto akci. Počet pochodujících odhadují mezi
15 až 20 tisíci. Počet přihlížejících lze těžko určit. Nebylo hlášeno poškození zdraví, ani
majetku. Bližší informace z Berlína nejsou, ale probíhají konzultace s Policií ČR, se zamě-
řením na konferenci MMF. V této součinnosti jsou připravována příslušná doporučení
obyvatelům a návštěvníkům Prahy.

Policie České republiky, po administrativním přehazování problému mezi svými slož-
kami, odpověděla věcně až 6. září, prostřednictvím vedoucí skupiny pro styk s veřejností
Správy hl. m. Prahy PČR, kpt. Evy BROŽOVÉ:
Street party zabezpečovalo celkem 450 policistů, přičemž akci v ulicích dozorovalo cca
50 policistů. Demonstrujících bylo asi 100, až 150. Náklady na tuto akci nebyly dosud
vyčísleny. Nevznikly újmy na zdraví, ani na majetku.
Při sokolském průvodu bylo nasazeno 14 policistů Policie ČR a 8 policistů Městské poli-
cie. Pochodu ulicemi Prahy se zúčastnilo cca 20.000 až 25.000 osob. Náklady zatím
nejsou vyčísleny. Nedošlo k poškození zdraví, ani majetku.
Policie ČR v Praze neobdržela žádnou analýzu k letošní akci " Love party " v Berlíně.
Nejsou o ní žádné jiné podklady.
Závěr i názor:
Doplněná přesná čísla zřetelně dokreslují zásadní rozdíly mezi hromadným projevem
radosti z činorodého života, jakým celkově byl XIII. Všesokolský slet - v protikladu 
k různým street party, často naplňovaným drsňáckou neurvalostí, výtržnostmi, ničením, 
i surovostmi vůči lidem. Proto i policejní asistence musí být nepoměrně vyšší, jak plyne 
ze dvou uvedených příkladů.
Domnívám se, že ohlašovatelé akcí s destruktivními výsledky by měli zaplatit nejenom
způsobené škody, ale i náhradu za zvýšené nasazení bezpečnostních složek - když vlastní
pořadatelé nedovedou usměrnit své stoupence. On by si pak každý exhibicionista roz-
myslel, jestli okázalá " rozhněvanost " převažuje nad výší spravedlivé pokuty. Ale nejde
jenom o pokuty, o peníze. Vždyť zesílené nasazení policistů proti bezohledným kravalistům
znamená oslabenou bezpečnost lidí a majetku jinde. Třeba i na rizikových místech. Bude
zajímavé, jak budou pražské obvody postupovat proti podobným výstřelkům, zejména
při konferenci MMF v Praze.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx