NSZ - MS ČR - statistiky - zneužívání psychiatrie ........... 25. IX. 2000
Potřeba zlepšení statistik, ale i kontroly psychiatrické hospitalizace.
 
Žádost ve věci veřejné...............................................    Praha pondělí 25. IX. 2000

Ministr spravedlnosti ČR JUDr. Otakar M O T E J L
Věc: a / Průkazné statistiky o postihu tr. činů politicky motivovaných, spáchaných
..............exponenty režimu KSČ
........ b / Političtí vězni režimu KSČ = účinnější evidence
........ c / Zneužívání psychiatrie po listopadu 1989

Vážený pane ministře,
buďte tak laskav a projednejte s příslušnými pracovníky resortů zmíněná témata tak, 
aby došlo k nejvhodnější a včasné nápravě existujících nedostatků:
a / Právní postih politicky motivovaných tr. činů, spáchaných exponenty režimu KSČ,
      vychází z různorodých podání. Jejich neúspěšná, nebo úspěšná realizace je nutně
      známa státním zastupitelstvím .

Už od vzniku Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) průběžně žádám, aby tento druh
kriminality byl samostatně zpracován, ve výročních statistikách NSZ.
Sice s opožděním, ale velice vstřícně a s vysvětlením, se k věci vyslovila paní nejvyšší
státní zástupkyně, Mgr. Marie BENEŠOVÁ. Stalo se dopisem NSZ ze 6. září 2000,
značka 1 Spr 273 / 99.
Věřím, že s Vaším přispěním bude možné odstranit dosavadní administrativní potíže tak,
aby veřejnost byla kvalifikovaně informována o těchto záležitostech historického i politic-
kého významu. 

b / Základní, potřebná dokumentace, pro odškodnění politických vězňů, je v archivech
     ministerstva spravedlnosti. S ohledem na operativnější prokazování těchto zákonných
     a doživotních odškodnění doporučuji využít moderní techniky pro vydávání jedno-
     rázových legitimací.
Evidenční kód, v propojení na Českou správu sociálního zabezpečení, na další součinná ministerstva a úřady (doprava a spoje,finance, Český statistický úřad), by zavedl naprosto
přesnou a průkaznou evidenci dosud žijících a oprávněných politických vězňů.
Přínosem pro každého jednotlivého politického vězně by to byla navíc také úspora času 
a starostí, při obnově průkazek na bezplatné jízdné. Stejně, jako při doživotním občan-
ském průkazu, který nemusejí senioři dávat každým rokem k ověření.
c / S doklady o zneužívání psychiatrie, i po listopadu 1989, jsem se obeznámil prostřed-
     nictvím přímo zainteresovaných osob a dvou organizací:
- Česká asociace pro psychické zdraví, PRAHA 1, Lannova 2, telefon 02/ 2480 2220
- Hnutí na ochranu práv duševně nemocných (HOPDN), 580 01 Havlíčkův Brod,
   Žižkov II/1205, telefon 0451/ 242 95.
U nich lze získat věrohodná svědectví lékařů, i postižených.V důvěře a s přáním úspěšné
práce Bohuslav HUBÁLEK (podpis, adresa).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámka mimo uvedený dopis: 
O požadavku na vydávání statistiky politicky motivovaných trestných činů pojednává
dopis zveřejněný v DOKLADu = 21.VII. 2000.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx