POLICIE ČR - ÚDV PČR..................................................................     12. IX. 2000
Poradní kolegium Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Úvodem je nutné zdůraznit
, že členství v poradním kolegiu je neplacené, nebo je pracovní
součástí vykonávané funkce. Předchozí zasedání bylo na začátku letní dovolené, 28.června.
Dnešní poradu zahájil přehledem aktuálních informací ředitel ÚDV, pplk. Mgr. Irenej
KRATOCHVÍL (v 9:07 hod.):
1/ Nová koncepce ÚDV.  S platností od 1. září ji schválil ministr vnitra, Mgr. Stanislav
GROSS. Důslednějším oddělením dokumentace od vyšetřování, mohlo být dáno několik
policistů k dispozici přímo Úřadu vyšetřování Policie ČR.
2/ Rozšíření dokumentační činnosti také na období roků 1945 až 1948. Rozšíření se
vztahuje na nezákonné odvlečení československých občanů do SSSR. Odsun Němců ,
podle Postupimských dohod, se v ÚDV nedokumentuje.
3/ Statistika ke 12. IX. 2000:
Trestně stíháno 152 osob, z toho:
58 návrhů podání obžaloby na 81 obviněných
32 obžalob na 47 obžalovaných
167 případů ve stavu prověřování a vyhodnocování ( prokurátoři, soudci, příslušníci SNB )
4/ Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Všeobecná shoda, že § 50 blokuje práci archivů, neboť ve většině případů kriminalizuje
poskytování informací.

5/ ÚDV děkuje PTP ( Pomocným technickým praporům ) za spolupráci při různých
akcích.
6/ Spolupráce s Českou televizí:
- Natáčení pořadu Nevyjasněná úmrtí - Konstantin BIEBL ( 1898-1951 )
- Sovětští poradci u StB
7/ Publikační činnost ( předáno tiskárně ):
- Securitas imperii č.6 (denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989 )
- SEŠITY č.3 = Vězeňství ( věznice 50. léta, převedení na ministerstvo vnitra )
- Securitas imperii č.7 ( 50. léta, osudy lidí, vznik Pohraniční stráže ) 
- SEŠITY č. 4 = Smrt faráře Josefa TOUFARA
- Se štítem a na štítě ( skauting 1948-1989 ), autor Ing. Karel LEŠANOVSKÝ
- Vzpomínky politického vězně režimu KSČ, autor Ing. František ŠEDIVÝ
- Securitas imperii = doplňující jmenný rejstřík
8/ Informace o ÚDV : rozhlas, televize, tisk
- Tiskový mluvčí ÚDV dvakrát v České televizi
- Týdeník Respekt č. 36 (28. VIII. 2000 ) Tenkrát na čáře , autor Jindřich ŠÍDLO
- The Jerusalem Post, článek v hebrejštině ( český text bude k dispozici )
- Rádio Svobodná Evropa, 29. VIII. 2000, ředitel ÚDV, rozhovor a odpovědi
9/ Diskuse účastníků kolegia, zahájena v 9:37 hod.:
BOHÁČ Lubomír, PhDr.: průběžné připomínky
BRET Pavel, JUDr., náměstek ředitele ÚDV: O vývozu tzv. židovského zlata nejsou zatím
potřebné doklady. Vůči opakovaným připomínkám a výzvě Ing.Oty STEHLÍKA, k uplat-
nění postihů za zločiny proti lidskosti, věcně argumentuje. Už v roce 1997 ÚDV průkazně
odpověděl na tutéž výzvu KPV. Několikastránkové zdůvodnění obsahuje také shodná
stanoviska Nejvyššího soudu ČR, i Nejvyššího státního zastupitelství. Při té příležitosti zmínil
obžalobu soudce z případu Babice (popravy v roce 1951).
Připomněl, že ani kanadští vyšetřovatelé neuspěli s obviněním bývalého velitele
věznice Mírov; právě ze zločinů proti lidskosti.

Vznesené připomínky svědčí o nedostatečné výměně informací mezi složkami KPV.
Nedobrá je také značně kolísající docházka představitelů KPV do kolegia ÚDV.
BYSTROV Vladimír, novinář, vydavatel, předseda výboru ONI BYLI PRVNÍ:
Z interpelace a z dopisů mezi poslancem Václavem KRÁSOU a ministrem Janem
KAVANEM, B.Sc., lze předpokládat opodstatněnost informací o odvozu tzv. židovského
zlata do SSSR.
Je třeba soustavněji zdůrazňovat statečnost a příkladné postoje lidí III. odboje, jak to často
požaduje JUDr. Jakub ČERMÍN, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu/ČSBS.
Totalita devastovala i novináře. Mnozí, zpočátku nezkompromitovaní, nakonec selhali.
Proto nedoporučuje rozvíjet debatu na téma spolupracovníků StB.
U politických vězňů je třeba dělit na dvě základní vrstvy = odbojáře a oběti. Ale i leckteří 
z obětí se nakonec stali odpůrci, nebo odbojáři.
HUBÁLEK Bohuslav, aktivista : Protestoval někdo z politických vězňů proti šíření
nepodložených a nadsazeně zavádějících informací? Byť pocházejí od obecně uznávaných
muklů ? Copak nebylo dost hrůzné a nelidské to, co se skutečně stalo?
Stejně je však nutné čelit opačnému jevu, zlehčování tragických událostí : např. smrti JUDr.
Milady HORÁKOVÉ.
Proto byl napsán dopis do týdeníku komunistů Naše pravda ( uvedeno ve zpravodajství
DOKLAD, 16. VIII. 2000). Je potěšitelné, že takřka obratem přišla vstřícná odpověď
šéfredaktora, pana Josefa ZLOMKA. Teď ještě záleží na tom, jaký výsledek bude mít
řešení jím oznámené ( dopis byl přečten účastníkům kolegia ).
Ať tak či onak, je škoda, že mnozí z tzv. pravicových představitelů - majících plná ústa
úcty k politickým vězňům a popraveným, k odkazu TGM
- nedokážou jednat alespoň
na úrovni korektních lidských vztahů.
Protože i celostátní sdělovadla kladou vznik ÚDV do roku 1995, je třeba zpracovat celý
vývoj, od založení úřadu JUDr. Jiřím ŠETINOU ( zřejmě v roce 1991 ). Pro úplnost by
neměly chybět dosažené výsledky, počet zaměstnanců v jednotlivých údobích, stejně jako
velikost provozních nákladů.
Spisovatel Jan BENEŠ v periodiku Polygon 5+6 (11. VIII. 2000) kritizuje jednoho
pracovníka ÚDV za sepjetí s StB. Co je na tom pravdy?
KALOUS Jan, Mgr., dokumentarista ÚDV: Byla ustavena redakční rada. Může být rozší-
řena o externisty. Ediční plán pro příští rok musí být vypracován do 31. X. 2000.
KRATOCHVÍL Irenej, pplk. Mgr., ředitel ÚDV: Je třeba také zjistit, co se stalo se
zlatem, shromážděným ze sbírek občanů v roce 1968.
Stížnost spisovatele Jana BENEŠE prošetřuje Inspekce. Teprve po uzavření případu lze
podrobněji hovořit o celé záležitosti.
ÚDV nebude pátrat v archivech , aby pak tím ovlivňoval spory mezi organizacemi, nebo
mezi jednotlivci.
Oceňuje zájem a pracovitost poslance Václava KRÁSY, který už několikrát navštívil ÚDV,
aby se podrobněji seznámil s řešenými úkoly. Naopak , stálý kritik ÚDV, poslanec Marek
BENDA, ač pozván, nepřichází.
Do konce roku by měla nastoupit psycholožka, zejména pro styk s lidmi, kteří prošli těžký-
mi situacemi.
Bude dokumentováno postavení Romů v době nesvobody 1948-1989.
LEŠANOVSKÝ Karel, Ing.: Kdy nastoupí psycholog , psycholožka?
Jak velké je procento muklů, kteří se upsali StB?
Upozorňuje na knihu biskupa Karla OTČENÁŠKA = Kamínky.
LOPAŤUK Vladimír, předseda PTP (Pomocné technické prapory): Oceňuje spolupráci 
s ÚDV a jeho publikační činnost, také působení na mládež.
NOSKOVÁ Alena, PhDr., Státní ústřední archiv ( SÚA ): Zákon č. 101/2000 Sb. blokuje práci všech archivů hrozbou kriminalizace dosud běžných úkonů. Vedení SÚA intervenuje
u vlády. Náprava přislíbena do konce letošního roku.
Vše nasvědčuje tomu, že tzv. židovské zlato bylo odvezeno do SSSR. Spolu s ním i staro-
žitnosti, jakož i majetek zavlečených osob. Zatím však nejsou postačující doklady. Ve věci
vydatně pomáhá místopředseda vlády, JUDr. Pavel RYCHETSKÝ.
STEHLÍK Oto, Ing., Dokumentační komise KPV: Několikrát žádá, a nakonec vyzývá
představitele ÚDV, aby prosazovali stíhání podle zákona o zločinech proti lidskosti.
Odpovědi na to jsou už zmíněny ve sděleních JUDr. Pavla BRETA.
Na závěr Ing. STEHLÍK slibuje, že na schůzi Rady KPV ( 13. září ) bude žádat vstřícnější
jednání vůči ÚDV.
STRÁNSKÝ Stanislav, předseda Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89/SBPV:
Ví o množství muklů, evidovaných u StB - což bolí.
Hovoří také o poměrně rozsáhlém archivu, který má v SBPV.
ŠEDIVÝ F. Zdeněk, šéfredaktor, spisovatel: 
Mezi samizdaty, archivovanými v Německu, mají být materiály ÚV KSČ. Americká CNN
vysílala informaci o židovském zlatu. Studuje materiály o SNB, zejména z oblasti Šumavy.
ŠIMÁNKOVÁ Alena, PhDr., SÚA : Rovněž kritizuje zákon č. 101/2000 Sb.
TŮMA Oldřich, PhDr., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR: Průběžné připomínky.
VEBER Václav, Doc.PhDr., Filozofická fakulta UK: Dotaz na ustavení redakční rady. Průběžné připomínky .Odpověděl Mgr. Jan KALOUS.
Společné jednání skončeno v 11:45 hod.

Doplňující informace o personálním stavu ÚDV PČR = 12. IX. 2000
Celkem je 99 tabulkových míst . Obsazených míst je 88 . Z toho jsou :
Dokumentaristé ................................................... 26
Policejní orgány, vyšetřovatelé ( 15 ) .................. 37
Vedení, PC, provozní prac., pro NBÚ ................. 25
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx