TEMELÍN - DUKOVANY - politici - média - občané ........... 07. IX. 2000
JE TEMELÍN kritizována, ačkoli starší DUKOVANY fungují bezpečně a dobře.
Provozní hlediska: Jaderná elektrárna Dukovany ( EDU ) , spuštěná v roce 1985,
produkuje téměř 20% české elektřiny.
Do výrobní ceny 0,60 Kč za jednu kWh jaderné energie jsou zahrnuty všechny provozní
výdaje, včetně nákladů na budoucí likvidaci elektrárny, odvodů na uložení odpadů,
budoucí ceny za likvidaci použitého jaderného paliva , i tzv. pojištění za jaderné škody
( podle mezinárodních konvencí ). Důležitou skutečností je, že Jaderná elektrárna
Temelín
bude mít při spuštění do provozu modernější zařízení, než je v EDU.
Bezpečnostní hlediska: Za celou dobu existence EDU nedošlo k nehodě, která by
přesahovala první stupeň Mezinárodní stupnice pro hodnocení jaderných událostí.
První stupeň se vztahuje na všechny odchylky, anomálie. Jsou to funkční nebo provozní
odchylky od ústředně povolených limitů. Nepředstavují riziko, ale odhalují nedostatky
bezpečnostních opatření. Mohou být způsobeny selháním zařízení, chybou obsluhy nebo
nevhodným postupem. Např. pátý stupeň jsou havárie s účinky na okolí. Poslední, sedmý
stupeň, zahrnuje velké havárie (Černobyl).
Názor a závěr: Do dnešního dne jsem nezaznamenal, že by v jakékoli diskusi, ohledně výstavby a zprovoznění jaderné elektrárny Temelín, někdo vzpomněl praktických zkuše-
ností z mnohaletého provozu EDU. Absence této skutečnosti mě přiměla k prostudování
autorizovaných informací o obou jaderných elektrárnách - ale také o souvisejících návaznostech. Předkládané údaje jsou běžně dostupné laikům i odborníkům, v tiskovinách ČEZ, a.s. ( 111 48 Praha 1, Jungmannova 29 ). Na základě toho příznivci elektrárny Temelín mohou průkazně argumentovat . Odpůrci zase mají možnost, aby prokázali nepravdivosti, pokud je ČEZ uvádí. To vše v duchu zásady, že demokracie je diskuse ( ne  šíbrovské klamání ).
Proč se tedy naši politici nedovedou ohradit také touto argumentací vůči ponižují-
cím nátlakům
ze zahraničí? Copak slovenské jaderné Mochovce nestojí poblíž rakous-
kých hranic, stejně jako naše Dukovany? Proč tedy zavádějící halas jen kolem Temelína?
Je to všeobecnou neznalostí zeměpisu, tam i zde?
U nás snad ještě navíc i naší "křehoučkou" demokracii ? Nebo za pochybení nynějších
politických představitelů může 40 let komunistické totality, a předtím 300 let habsburského
útlaku?
Proč celostátní sdělovadla - a zejména ta veřejnoprávní - neříkají lidem plnou
pravdu
, a balastně je zavalují neúplnými informacemi? Proč se takto vyvolává únava
i nechuť ke věcem společným? Kde je hlásaná profesionalita a novinářská etika? Aby se
snadněji - ekonomicky i vlivově - kořistilo z konzumace "chleba a her", virtuálních realit?
Podobně by se daly rozebrat situace nezaměstnaných horníků ,vyplácení podpor 
a peněz na útlum těžby, v úhrnu cca 4 miliardy Kč za rok (dle Českého slova, 6. IX. 2000,
str.7). Škoda, že vláda raději nevytváří reálné podmínky pro zaměstnání havířů při ražbě
pražského metra, výstavbě dálnic s ekologickými tunely ..... Proto je třeba promyšleně
usilovat o energetickou nezávislost , o ochranu zdrojů surovin a rázu krajiny = pro
nás, i budoucí . Pravda, to není dost dobře možné bez svobody pravdivého slova 
a jeho projevu - což je , jak vidno, často porušováno.

I to je důvod, proč jsem se úspěšně soudil v roce 1997 s Ministerstvem vnitra ČR
( ministr Jan RUML ) o odtajnění seznamu utajovaných skutečností MV ČR 
a odchodného příslušníků StB, i proto jsem 21.VII. 2000 podal ústavní stížnost na
Českou tiskovou kancelář pro potlačování svobody projevu, i proto - s důvěrou
ve zlepšení věcí společných - vydávám toto zpravodajství.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx