STRÁNSKÝ Martin Jan, MUDr. = lidé, doba, skutečnosti ..............    02. IX. 2000
Politiku nedělají ideje, ale lidé, kteří je naplňují - nebo se za ně jenom schovávají!

Mnohá zklamání celého desítiletí, od listopadu 1989, pramení z neúplného i glorifikačního
informování. Zejména to platí o vlastnostech a skutcích osob, následně pak pověřených
správou i ovlivňováním věcí společných (např. Mgr. Jan KALVODA, p.Viktor KOŽENÝ,
JUDr. Richard SALZMANN, JUDr. Tomáš SOKOL, atp.).
Mělo by být úkolem celostátních sdělovacích prostředků, aby nesklouzávaly do klanové
náklonnosti a do účelové manipulace s veřejným míněním. Místo navozování dojmů 
a balastního přemílání zviditelňovačsky hlásaných zásad i odkazů, věcně a srozumitelně
podávat všechna podstatná a potřebná fakta současnosti. Hlavně o osobách veřejného
zájmu. Neboť ony jsou současnými - případně budoucími - nositeli výkonné moci, ekono-
mického, i kulturně-politického vlivu.
Mezi takové osobnosti nesporně patří i vydavatel měsíčníků Přítomnost / The New
Presence /
a Český dialog. Mimo jiné, také zakládající člen hnutí IMPULS 99, a mnoha
dalších aktivit: MUDr. Martin Jan STRÁNSKÝ, M.D., F.A.C.P., Praha 1, Národní 9.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doklad:
Pro dílčí doplnění a dokreslení předkládám opis žádosti ve věci veřejné, ze dne 28. VIII.
2000 - i vlídnou, leč formální odpověď, doručenou takřka obratem,1. IX. 2000. Bohužel,
ta jen zdvořile obchází položené otázky, a neobsahuje ani příslib věcného zodpovězení ,
kdekoli jinde. Třeba v některém ze známějších periodik.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dopis Prof. MUDr. M. J. Stránskému 
Věc: Upřesnění životopisných údajů osob veřejného zájmu 

Vážený pane vydavateli, 
se zájmem a opakovaně jsem sledoval Váš životní příběh Mezi dvěma domovy, vysílaný
Českou televizí v sobotu 19. srpna (ČT 2 = 21:25 hod.), ve středu 23.VIII. (ČT 2 =
22:45 hod.),  a  také  24. VIII.(ČT 2 = 5:45 hod.).

Oceňuji náročnost Vašeho konání na poli medicíny a vydavatelské činnosti; hudebnické
vlohy, i kultivovaný způsob vyjadřování příjemnou češtinou - navíc pak ostatní nutné
lingvistické znalosti.
Nebýt však Vaší úvahy Češi nechtějí demokracii , jak zazněla v publicistickém pořadu
Události a názory = Rádio Svobodná Evropa (RFE), neděle 27.VIII.2000, 18:15 hodin,
neuskutečnil bych svůj prvotní záměr = napsat Vám.
Stejně jako Vy, odsuzuji pouze demonstrativní " cinkání klíči " - a následné čekání v závětří
" že se to samo nějak udělá ". Jenže pouhý nesouhlas bývá málo, tím spíš, že platí latinské:
Verba movent, exempla trahunt.
Právě pro přesvědčivou průkaznost, pro soulad slov i skutků, mohu vykázat a doložit řadu
obecně prospěšných činností. Tedy i té, kdy jako občan-důchodce, jsem inicioval a aktivně
spolupůsobil při projednávání novely trestního zákona ve výborech Poslanecké sněmovny
ČR. Výsledkem je 20 let nepromlčení trestných činů privatizačních, s účinností  od 1. ledna
1994 (§ 67a platného tr. zákona).
A tak , teprve po Vašem nápravném zamyšlení v RFE, považuji za velice potřebné
a přiměřené, požádat Vás o podrobnější vysvětlení Vašeho pracovního harmonogramu,
relaxačních, i společenských aktivit, ve všech oborech, kterým se věnujete. Tedy o jakýsi
věcně statistický přehled spotřeby času a organizačních opatření při skloubení lékařské
výuky i dalších přednášek na více univerzitách (USA, Grenada, Innsbruck, spojených 
s rozšiřováním znalostí, jakož i s nastudováním diagnóz pacientů, Vámi léčených v různých
koutech světa, atp. Jistě to bude vhodný, a hlavně věcně příkladný návod - pro výkonný 
a užitečný život - zejména naší mládeži.
S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( podpis,adresa ) ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpověď MUDr. Stránského, z 28.VIII.2000:  
Vážený pane Hubálku, mnohokrát
děkuji za Váš milý dopis, který jsem dnes obdržel. Na Vaši otázku ohledně mého
způsobu života a jeho zvládání mohu odpovědět jen jedno jediné: díky kombinaci
flexibility a především štěstí na dobré spolupracovníky kolem sebe se mi zatím úspěšně daří skloubit svůj náročný pracovní program. Uskutečňuji jednoduše své
aktivity v rámci dvou kontinentů tak, jak je život přinese. Přeji Vám mnoho štěstí 
a zdaru. 

S úctou MUDr. Martin Jan STRÁNSKÝ (podpis) ".
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx